Denní režim

Mateřská škola je zařízena jako škola s celodenním provozem. Provoz školy je od pondělí do pátku od 6.30 do 16.00 hodin. Většina dětí dojíždí a je dovážena rodiči z okolních vesnic. Je možné příchod i odchod dětí upravit podle potřeb rodičů. Dítě ale musí být nahlášeno do 8.00 hodin na stravování.

Rodiče zodpovědně posoudí zdravotní stav dítěte, nemocné dítě do kolektivu neposílají. Budova školy je k zajištění bezpečnosti dětí a jejich věcí uzavřena a zajištěna videotelefony. Zákonní zástupci si vyzvedávají děti po obědě od 12.00 do 12.30 hodin a po odpolední svačině. Jsou zde dvě smíšené třídy. Do školy se přijímají obvykle děti od tří do šesti let. V případě volné kapacity a na žádost rodičů přijímáme i děti mladší tří let. Musí však splňovat základní podmínky hygieny a sebeobsluhy. Děti jsou přijímány i během roku, jestliže to dovolí kapacita školy. Do mateřské školy lze zapsat i děti zdravotně oslabené a děti jiných kultur. Mateřská škola může organizovat během školního roku výlety, besedy, kulturní akce a další programy související s výchovně vzdělávací prací. Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku.  Organizační chod zařízení upravuje Řád mateřské školy. Je pevně časově stanovena doba podávání jídla, spánku a pobytu venku. Je dostatečně dbáno i na osobní soukromí dětí. Pokud to děti potřebují, mají možnost se uchýlit do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, stejně tak i možnost soukromí při osobní hygieně. V průběhu dne se střídají činnosti spontánní a řízené. Děti mají dostatek času i prostoru pro hru, aby ji mohly dokončit nebo v ní pokračovat. Pro plánované činnosti jsou včas připravovány pomůcky. Jsou vytvářeny vhodné podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti dětí.

Předškolní vzdělávání dětí probíhá podle tohoto základního denního režimu

Denní řád se může individuálně upravovat podle možností a potřeb dětí či provozních podmínek školy.

 

RANNÍ BLOK
6.30 - 8.40 - scházení dětí
- spontánní hry dle volby, obliby a přání dětí
- individuální práce s dětmi
- skupinová zaměstnání
- komunitní kruh
8.40 - 9.00 - ranní cvičení, pohybové hry, jazyková chvilka
9.00 - 9.20 - hygiena, dopolední svačina
DOPOLEDNÍ BLOK
9.20 - 9.40 - řízené činnosti
9.40 - 11.30 - příprava na pobyt venku, pobyt venku
11.30 - 12.00 - převlékání, hygiena
12.00 - 12.30 - oběd
12.30 - 12.40 - hygiena, ústní hygiena, příprava na odpočinek
ODPOLEDNÍ BLOK
12.40 - 14.15 - četba a poslech pohádek
- odpočinek, spánek, relaxace, klidové činnosti
14.15 - 14.30 - převlékání, zdravotně pohybová chvilka
14.30 - 15.00 - hygiena, odpolední svačina
15.00 - 16.00 - spontánní hry dle volby, obliby a přání dětí
- částečně řízené činnosti
- individuální práce s dětmi
- pobyt venku